توبه درب گشوده خدا(1)
توبه درب گشوده خدا(1)  توبه برگشتن است از گناهان به فرمان خدا  توبه از بزرگترین مقام های بشری است و یگانه وسیله نجات و ترقی و پیشرفت دنیایی و آخرتی است. شستن زشتیها و آلودگی هایی است که بر دل انسانی نشسته و دل را که گوهر پاک است تیره و تار می کند. توبه درب رحمت الهی است.انسان در هر جا و هر موقعیتی که باشد اگر قلبا به درگاه خدا برود آنجا را بارگاهی می یابد که جای یاس و ناامیدی نیست.که او خود فرموده:(از رحمت خدا ناامید نشوید) از بشارتهای قرآن درمی یابیم که: ای گرویدگان - آشنایان- دوستان- هیچ جا عیب دار نمی پذیرند مگر اینجا - ای ایمان آورندگان از ناامیدی به امید آیید که ما را از گناه آمرزیدن باک نیست و ازمعیوب پذیرفتن عار نه ای انسان دقت کن که خداوند بخاطر تو در جواب فرشتگان که گفتند: خدایا می خواهی در زمین آدم بیافرینی تا فساد کنند و خونها بریزند- نفرمود که آدمها معصیت نمی کنند بلکه فرمود: من چیزی میدانم که شما نمیدانید-شما فرشتگان-از اسرار آدمها آگاه نیستید. اگر نااهل شوند اهلشان میکنیم-اگر دور شوند نزدیکشان می گردانیم- ای فرشتگان-شما جفای ظاهر ایشان رامی بینید-من به صفای باطن ایشان می نگرم.(ادامه دارد)  

دسته ها :
چهارشنبه هفتم 12 1387
X